Quân Trần bắt sống Ô Mã Nhi

Cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ 3: Quân Trần bắt sống Ô Mã Nhi, xóa sổ thủy quân nhà Nguyên

Hoài Niệm

Tướng giặc là Trương Ngọc chết trong đám loạn quân. Phàn Tiếp té xuống sông, quân ta dùng câu liêm ...