Cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ 3: Quân Trần bắt sống Ô Mã Nhi, xóa sổ thủy quân nhà Nguyên

Tướng giặc là Trương Ngọc chết trong đám loạn quân. Phàn Tiếp té xuống sông, quân ta dùng câu liêm móc lên bắt sống. Các tướng Ô Mã Nhi, Tích Lệ Cơ Ngọc cũng bị bắt sống. Nội minh tự Đỗ Hành bắt được Ô Mã Nhi, đem giải đến thuyền ngự của Thượng hoàng … Đọc tiếp