Quân Nguyên tìm cách rút lui trong danh dự cũng không xong

Cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ 3: Quân Nguyên tìm cách rút lui trong danh dự cũng không xong

Hoài Niệm

Quân Nguyên lần thứ 3 tiến đánh Đại Việt, lao tâm bày kế, huy động thủy bộ rầm rộ nhưng ...