Cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ 3: Quân Nguyên kinh hoàng trước tài bắn cung nỏ của Đại Việt

Quân Nguyên tiến đánh, quân ta dùng tên độc bắn ra như mưa, giặc chết rất nhiều, không tiến quân được. Quân Nguyên từ tướng đến lính trước vốn đã sợ uy lính cung nỏ của Đại Việt giỏi dùng tên độc, nay lại gặp tổn thất nặng nên rất kinh hoàng. Cũng như hầu … Đọc tiếp