Quân Nguyên kinh hoàng trước tài bắn cung nỏ của Đại Việt

Cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ 3: Quân Nguyên kinh hoàng trước tài bắn cung nỏ của Đại Việt

Hoài Niệm

Quân Nguyên tiến đánh, quân ta dùng tên độc bắn ra như mưa, giặc chết rất nhiều, không tiến quân ...