Nhà Trần luận công ban thưởng

Cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ 3: Nhà Trần luận công ban thưởng, trừng trị kẻ hàng Nguyên

Hoài Niệm

Đến lúc xét xử người kẻ hàng giặc, những nhân dân và quân lính được miễn tội chết nhưng bị ...