Cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ 3: Bị đánh phá Ung châu, nhà Nguyên toan động binh lần 4 với Đại Việt

Bấy giờ có tù trưởng tên Hoàng Thánh Hứa, vốn là tri châu Thượng Tư (thuộc Thượng Lang, Cao Bằng ngày nay), đã đơn phương nổi dậy, đem hàng vạn quân dân dưới trướng đánh phá Ung Châu. Nguyên triều muốn lấy việc đánh dẹp Hoàng Thánh Hứa làm bình phong cho việc tập trung … Đọc tiếp