Cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ 3: Lấy cớ quân Việt lấn biên, nhà Nguyên phát động chiến tranh lần 3

Hốt Tất Liệt bàn với quần thần: “Nhật Bản chưa từng xâm lấn ta, nay Giao Chỉ xâm phạm biên giới, nên gác việc Nhật Bản, chuyên việc Giao Chỉ”. Việc xâm phạm biên giới mà Hốt Tất Liệt nói đến là chỉ việc quân ta truy kích Thoát Hoan đánh tràn qua châu Tư … Đọc tiếp