Lấy cớ quân Việt lấn biên

Cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ 3: Lấy cớ quân Việt lấn biên, nhà Nguyên phát động chiến tranh lần 3

Hoài Niệm

Hốt Tất Liệt bàn với quần thần: “Nhật Bản chưa từng xâm lấn ta, nay Giao Chỉ xâm phạm biên ...