Hưng Đạo vương dùng thủy binh đại chiến Ô Mã Nhi

Cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ 3: Hưng Đạo vương dùng thủy binh đại chiến Ô Mã Nhi

Hoài Niệm

Ngày 10.2.1288, Ô Mã Nhi nhận lệnh của Thoát Hoan đem thủy quân đi đón thuyền lương của Trương Văn ...