cục diện đảo chiều

Cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ 3: Nhà Trần tung cú đấm vào mạng mỡ quân Nguyên, cục diện đảo chiều

Hoài Niệm

Thủy thì quân ta đem thuyền ra chặn mặt trước, lại thêm binh thuyền từ Vân Đồn vây mặt sau, ...