Bị đánh phá Ung châu

Cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ 3: Bị đánh phá Ung châu, nhà Nguyên toan động binh lần 4 với Đại Việt

Hoài Niệm

Bấy giờ có tù trưởng tên Hoàng Thánh Hứa, vốn là tri châu Thượng Tư (thuộc Thượng Lang, Cao Bằng ...